15. sjednica Općinskog vijeća održana 30.01.2014. g

USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2014 (compressed).pdf

 

S A D R Ž A J                      

                                                 Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Centar I'' Zavidovići      

1

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana ''Centar I'' Zavidovići

2

3. ODLUKA o davanju saglasnosti na prenos vlasništva školske fiskulturne sale

16

4. ODLUKA o rasporedu sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2014.godini

17

5. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Zavidovići za 2014. godinu

20

6. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2014. godinu

21

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. PRAVILNIK o obaveznoj evidenciji prisustva državnih službenika i namještenika na poslu u jedinstvenom općinskom organu i posebnim službama općine Zavidovići

93

2. PRAVILA ponašanja državnih službenika i namještenika u zgradi općinskog organa državne službe Općine Zavidovići

107

3. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013. godinu

113

            III – AKTI MINISTARSTVA ZE-DO KANTONA

1. RJEŠENJE o imenovanju mrtvozornika

114

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2014 (compressed).pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2014 (compressed).pdf 6081 kB