12. sjednica Općinskog vijeća održana 31.10. i 21.11.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 11-2013.pdf

 

S A D R Ž A J                      

                                                                        Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o pečatu općine Zavidovići

496

2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju firmi i reklama na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Zavidovići

499

3. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zauzimanju javnih površina

500

4. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići

502

5. ODLUKA o izmjeni odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju mjesnog vodovoda „Skroze“ u MZ „Asim Čamdžić“

504

6. ODLUKA o ponovnom objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići

506

7. PLAN utroška sredstava prikupljenih po osnovu naknade za korištenje državnih šuma i šumskog zemljišta

508

8. RJEŠENJE o opozivu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići

509

9. ZAKLJUČAK OV-a o pokretanju procedure glasanja o opozivu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići

510

10. ZAKLJUČAK OV-a o zaduženju Komisije za izbor i imenovanja po pokretanju procedure o opozivu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići

511

11. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i sekretara Radne grupe za pripremu prethodne saglasnosti Općinskog vijeća Zavidovići u predhodnom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskih postrojenja na području općine Zavidovići

512

12. ZAKLJUČAK OV-a o zaduženju Komisije za izbor i imenovanja o pokretanju postupka razrješenja i ostalih članova Radne grupe za pripremu prethodne saglasnosti OV-a u prethodnom postupku za dodjelu koncesije za izgradnju hidroenergetskih postrojenja na području općine Zavidovići

513

13. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju teksta Rezolucije o zaštiti prava djece na obrazovanje iz Konjević Polja

514

14. REZOLUCIJA o zaštiti prava djece na obrazovanje iz Konjević Polja

515

15. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Marčetić Daniela sin Dejana iz Šmirka-Republika Hrvatska za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

516

16. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Čahtarević Emine kći Omera iz Zavidovića za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

517

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Zavidovići

518

18. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice općine Zavidovići

519

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. KRITERIJI o dodjeli stipendije redovnim studentima prvog i drugog ciklusa sa područja općine Zavidovići za akademsku 2012/2013.godinu

520

2. NAREDBA o provođenju jesenje faze preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići za 2013.godinu

523

3. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3520/13 od 15.08.2013.godine

525

4. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3521/13 od 15.08.2013.godine

526

5. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3519/13 od 15.08.2013.godine

527

6. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3518/13 od 28.08.2013.godine

528

7. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3791/13 od 24.10.2013.godine

529

8. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidvići za 2013.godinu broj 02-14-3847/13 od 31.10.2013.godine

530

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 11-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 11-2013.pdf 872 kB