10. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.07.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2013.pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o zagrijavanju stambeno i poslovnog prostora daljinskim grijanjem..............              386

2. ODLUKA o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama .....................              394

3. RJEŠENJE o dodjeli Zvekić Emiru (sin Zaima) iz Zavidovića neizgrađenog

   gradskog građevinskog zemljišta označenog sa k.č.1263/7 k.o.Zavidovići

   na korištenje radi građenja stambeno-poslovnog objekta .................................................   400

4. RJEŠENJE o dodjeli Zvekić Šazi (kći Islama) iz Zavidovića neizgrađenog

   gradskog građevinskog zemljišta označenog sa k.č.637/2 k.o.Zavidovići

   na korištenje radi građenja stambeno-poslovnog objekta ..................................................   402

5. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Tursić Seada sin Mehe, Tursić Hajre udova

   Mehe, Tursić Sene kći Mehe i Tursić Soraje kći Omera iz Zavidovića za preuzimanje

   neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog sa k.č.835 k.o. Zavidovići ..... 404

6. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog

   vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići za period

   01.01.-30.06.2013.godine....... ............................................................................................ 405

7. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o provođenjuzaključaka Općinskog

   vijeća Zavidovići za period 01.01.-30.06.2013.godine......................................................         .. 406

8. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o stanju i prioritetnim potrebama

   obnove prostora u objektu Doma kulture u kojima je smještena JU Javna

   biblioteka Zavidovići.........................................................................................................          .   407

9. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Izvještaja o radu Komisije za procjenu

   prometne vrijednosti nekretnina za period 01.01.-30.06.2013.godine...............................             408

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Plana za pristupanje rekonstrukcije gradske

     ulične rasvjete sa zaključnim razmatranjima ...................................................................              409

11. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative Javne ustanove „Centar za socijalni

     rad“ Zavidovići za izmjenu i dopunu Odluke o uspostavi Registra budžetskih

     korisnika općine Zavidovići ............................................................................................             410

12. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative Javne ustanove „Centar za socijalni

     rad“ Zavidovići za donošenje naredbe ............................................................................            411

13. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Inicijative vijećnika Fuhada Osmića za ž

     izmjenu Poslovnika o radu Općinskog vijeća Zavidovići ................................................             412

            III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.ODLUKA o uvećanju sredstava u udžetau općine Zavidovići za 2013.godinu............... 413

2. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove

   „Centar za kulturu“ Zavidovići iz reda Osnivača.............................................................  414

3. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika općine Zavidovići za učešće u radu

   Komisije za odabir korisnika za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata,

   tehničkih pregleda i predaju rekonstruisanih individualnih objekata i objekata

   zajedničkog tipa stanovanja po sistemu „ključ u ruke“ ................................................... 416

4. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove

   „Centar za socijalni rad“ Zavidovići ...............................................................................  417

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 8-2013.pdf 903 kB