9. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27.06.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2013.pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. RJEŠENJE o potvrđivanju Rješenja o formiranju Popisne komisije općine Zavidovići

   za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine........370

2. RJEŠENJE o razrješenju Polić Alme člana Komisije za Statut i propise .......................372

3. RJEŠENJE o imenovanju Katardžić Hajrudina člana Komisije za Statut i propise ........373

4. RJEŠENJE o razrješenju Horozović Adisa člana Etičke komisije ...................................374

5. RJEŠENJE o imenovanju Ćatić Nusreta člana Etičke komisije ......................................375

6. RJEŠENJE o imenovanju Mehić Edisa člana Etičke komisije .......................................376

7. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Petković Ive, sin Bože iz Zavidovića za

   preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog sa k.č.

   607/4 k.o. Zavidovići ......................................................................................................377

8. ZAKLJUČAK OV-a kojim se nalaže JKP „Radnik“ d.o.o.Zavidovići da do konačnog

   usvajanja Prijedloga odluke o utvrđivanju Cjenovnika komunalnih usluga i načinu

   plaćanja komunalnih usluga korisnicima (fizičkim licima) kojima se vrši paušalni

   obračun vode, obuastavi isporuka računa u visini 10,00 m3 po članu, a da se isti

   isporučuju u visini 5,00 m3po članu..............................................................................378

9. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o potraživanju općine Zavidovići

   po osnovu općinskih propisa .........................................................................................379

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o stanju komunalne infrastrukture i

     vodovoda u Zavidovićima sa predloženim mjerama ..................................................380

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o likvidaciji JP „Vetarinarska

    stanica Zavidovići“ d.o.o. Zavidovići ...........................................................................381

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o stanju u oblasti fizičke kulture

     i sporta na području općine Zavidovići, sa završnim ocjenama .................................382

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Informacije o stanju u oblasti kulture na području

     općine Zavidovići, sa završnim ocjenama...................................................................383

14. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative vijećnice Jupić Amre za izmjenu

     naziva Gradskog nogometnog stadiona Zavidovići .....................................................384

            III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.ODLUKA o načinu korištenja namjenskih sredstava dodijeljenih od Federalnog mini-

   starstva okolišta i turizma po Ugovoru broj 02-22-4686/11 od 22.12.2011.godine.........................385

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 7-2013.pdf 695 kB