8. sjednica Općinskog vijeća održana dana 30.05.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2013.pdf

 

 I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o usvajanju obračuna Budžeta općine Zavidovići za period  01.01.-31.12.2012.godine ................ ..............................................................................    324

2. ODLUKA o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići...........................................................................................     325

3. RJEŠENJE o dodjeli neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označenog

   sa k.č.1750/2 k.o. Zavidovići na ime naknade za eksproprisane nekretnine Deari Besira ....................................................................................................................   327

4. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju putne infrastrukture na području općine Zavidovići sa planiranim mjerama za rekonstrukciju na dijelovima  gdje je to potrebno...........................................................................................................   329

5. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o aktivnostima prikupljanja rezervi  krvi u 2012.godini na području općine Zavidovići ..........................................................   330

6. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju kanalizacione mreže na  području grada sa akcentom na prigradsa naselja ............................................................ 331

7. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2012.godine ..............................................................   332

8. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period  01.01.-31.12.2012.godine .......................................................................... ...................... 333

         

              III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013.godinu................ 367

2. NAREDBA o sprovođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na  području općine Zavidovići-proljetna faza za 2013.godinu ............................................... 368

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2013.pdf 1272 kB