7. sjednica Općinskog vijeća održana dana 26. i 29.04.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 5-2013.pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići .....................................................................................    269

2. ODLUKA o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići........  260

3. ODLUKA o davanju na upravljanje objekta „Sportska dvorana“ Zavidovići.................  272

4. ODLUKA o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2013.god... 274

5. ODLUKA o preuzimanju duga JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Zavidovići u likvidaciji... 277

6. RJEŠENJE o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta, čiji je nosilac prava  korištenja na istom IP „Krivaja“ dd Zavidovići, a čiji je pravni sljednik IP „Krivaja“   d.o.o. u Stečaju.................................................................................................................   278

7. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o.Zavidovići  o radu i poslovanju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2012.godinu..............................   280

8. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju RAZ  d.o.o. Zavidovići sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2012.godinu ....................   281

9. ZAKLJUČAK OV-a o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom zdravlja“ Zavidovići  sa Izvještajem o radu UO za 2012.godinu ........................................................................ 282

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa Izvještajem o radu UO za 2012.godinu ..............  283

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU  „Centar za kulturu“ Zavidovići sa Izvještajem o radu UO za 2012.godinu ........................ 284

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU  „Javna biblioteka“ Zavidovići sa Izvještajem o radu UO za 2012.godinu ........................   285

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa Izvještajem o radu UO za 2012.godinu ...................   286

14. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Izvještaja o radu inspekcija općine Zavidovići za 2012.godinu .....................................................................................................................   287

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti na području općine Zavidovići za 2012.godinu ...................................................................................... 288

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o mogućnosti pristupanju izrade projektne dokumentacije za toplifikaciju grada ..................................................................   289

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o realizaciji kredita za poljoprivrednu proizvodnju odobrenog iz Budžeta Općine Zavidovići ...............................................   290

18. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative Centra civilnih inicijativa za izmjene i dopune Statuta općine Zavidovići ...................................................................................   291

19. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative vijećnika Sifeta Bektića i vijećnice Amre Jupić, koja se odnosi na naziv Općinske stipendije za studente ...............................   292

 

            II – AKTI RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

1.ODLUKA o davanju saglasnosti Javnoj stanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići  za izdavanje u zakup poslovnih prostora (prečišćeni tekst) ............................................... 293

2. ODLUKA o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići (prečišćeni tekst) .........................................................................................................   296

 

            III – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za Kulturu“ Zavidovići iz reda zaposlenih ..............................................................................................   322

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 5-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 5-2013.pdf 1542 kB