6. sjednica Općinskog vijeća održana dana 29.03.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2013 (compressed za web).pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. BUDŽET općine Zavidovići za 2013.godinu ...............................................................  127

2. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2013.godinu .........................  146

3. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2013.god....  153

4. PLAN privremenog zauzimanja javne površine ...........................................................   155

5. ODLUKA o naknadi za vatrogastvo .............................................................................218

6. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana

   „Centar I“ Zavidovići ....................................................................................................221

7. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda na na

   području Mjesne zajednice „Ribnica“ u k.o. Gostovica ................................................223

8. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu

   Mjesne zajednice „Ribnica“ naseljenog mjesta „Katina luka-Bare-Vračevac“ .............  225

9. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti JU „Centar za kulturu“

   Zavidovići za izdavanje u zakup poslovnih prostora (staklenik) ....................................   228

10. ODLUKA o davanju saglasnosti za ustupanje na korištenje dijela poslovnog

     prostora JU „Centar za kulturu“ Zavidovići (Javna biblioteka) ....................................   229

11. ODLUKA o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu

     Općine Zavidovići (NSRza boljitak)..............................................................................           231

12. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o upisu učenika u prvi razred srednjih škola

     općine Zavidovići za školsku 2013/2014 godinu ............................................................   232

13. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu

     općinskih službi za upravu i drugih službi za 2012.godinu .............................................   234

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju

     mjesnih zajednica u 2012.godini ..................................................................................... 235

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o realizaciji Projekta „Rekonstrukcija

     puta Zavidovići-Pašin Konak“ ........................................................................................ 236

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o uslovima realizacije izgradnje

     gradskog groblja na lokalitetu „Ekonomija-Batvice“ ......................................................   237

17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o provođenju projekt mjera

     „Iniciranja izgradnje autobuske stanice u Zavidovićima“ ................................................. 238

18. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Inicijative Kluba vijećnika Narodne stranke

     Radom za boljitak .............................................................................................................   239

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ZAKLJUČAK o oglašavanju upražnjenih pozicija u Upravnom odboru

   JU „Centar za kulturu“ Zavidovići ...................................................................................              240

2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije u Upravnom

   odboru Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići...................................................   241

3. ZAKLJUČAK o oglašavanju upražnjene pozicije predsjednika u Upravnom odboru

   JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići ...........................................................................             242

4. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju predsjednika

     u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići.......................   243

5. ZAKLJUČAK o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta općine Zavidovići

   sa srednjoročnim okvirom rashoda za period 2013.-2015.godina ....................................     244

            III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU EKONOMSKIH

                   POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

1.DOKUMENT okvirnog budžeta općine Zavidovići sa srednjoročnim okvirom

   rashoda za period 2013.-2015.godina .................................................................................   245

 

Podjelite ovu vijest: