5. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.02. i 05.03.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2013.pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi zemljišta

     označenog sa k.č. 1750/1 zv. “Ćumurana”, upisano u P.L. 221 k.o. Zavidovići,

     u dijelu površine od 14,00 m2........................................................................................            53

2. ODLUKA o ustanovljenju prava stvarne služnosti pristupnog puta preko parcele

   označene sa k.č. 4381/1 k.o. Gostović u vlasništvu općine Zavidovići kao poslužne

     nekretnine, a u korist parcele označene sa k.č. 4391/2 k.o. Gostović

     u vlasništvu Fazlić Niaza kao povlasne nekretnine........................................................54

3. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete

   na području MZ „Brezik“, podružnica Brašljevine........................................................55

4. ODLUKA o Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije

   u vlasništvu općine Zavidovići Savezu za bolju budućnost BiH, Općinski odbor

   SBB BiH Zavidovići.......................................................................................................           61

5. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za procjenu

     prometne vrijednosti nekretnina.....................................................................................            62

6. RJEŠENJE o Prijedlog rješenja o razrješenju člana Etičke komisije..............................63

7. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o uspostavljanju Kolegija

   Općinskog vijeća Zavidovići...........................................................................................            64

8. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o provođenju zaključaka

   Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.–31.12.2012.godine................................65

9. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva

   Zavidovići za 2012. godinu, sa predloženim mjerama....................................................66

10. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje

   prometne vrijednosti nepokretnosti za period 01.07.2012.-31.12.2012. godine.............            67

11. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari

   u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu

   Općine Zavidovići u 2012.godini....................................................................................            68

12. ZAKLJUČAK o odbijanju Informacije o realizaciji

   Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2012.-2016.godine...........69

13. ZAKLJUČAK o primanju k znanju Programa rada

   Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2013. godinu.................................            70

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. PROGRAM rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2013.godinu.....            71

2. RJEŠENJE o imenovanju Prvostepene disciplinske komisije za namještenike

   zaposlene u općinskom organu državne službe općine Zavidovići..................................125

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 3-2013.pdf 1692 kB