4. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.01.2013. g.

- USVOJENI AKTI  / Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2013.pdf

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata u okviru

   Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP:IFAD-Lo 722-BA) .......................    14

2. ODLUKA o prenosu prava na korištenje kamiona u vlasništvu Općine Zavidovići..........   16

3. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne

   stambene površine na području općine Zavidovići za 2013.godinu .............................   17

4. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju – rekonsrukciju nekategorisanog

   puta „Dubravački put – Donja Močila“ na području MZ „Dubravica“ ...........................   18

5. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda

   „Bukva-Klek“ na području MZ „Kovači“ – podružnica Hrkići .....................................    20

6. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mrež mješovitog

   sistema u dijelu naseljenog mjesta Dragovac na području MZ „Klek“ .......................     24

7. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda

   „Kozjak-Rijeka“ na području MZ „Krivaja-Smailbašići“ .................... .....................     26

8. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda

   „Bibulja-Laz“ na području MZ „Pašin Konak“ .......................................................      29

9. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju dijela ulice „Brdski put“

     na području MZ „Branioci grada“ .....................................................................      31

10. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za davanje stručne ocjene u

     postupku izdavanja urbanističke saglasnosti ......................................................      33

11. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za prigovore,

     predstavke i prijedloge ................................ ..................................................     34

12. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za društvene

     djelatnosti, ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova ....................................     35

13. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za poslove

     mjesnih zajednica ........................................ .................................................     37

14. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Etičke komisije ............................     38

15. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije

     za rješavanje po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih

     prvostepenih akata Općinskog načelnika .............................................................    40

16. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Ferizović Behke kći Ejuba iz Zavidovića

     za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta oznečnog sa k.č.

     127/7, 130/, 130/8, 130/9 i 127/3 k.o. Zavidovići .................................................   41

17. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Krolo Sabihe, kći Muje iz Dervente za

     preuzimanje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta oznečnog sa k.č.

     520/5 k.o. Zavidovići ........................................................................................  42

18. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Prijedlog rješenja o imenovanju predsjed-

     nika i članova Stručne komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina ..............  43

19. ZAKLJUČAK OV-a po prijedlogu vijećnika Fuhada Osmića o pripremi Informacije

     o provođenju projekt/mjere „Iniciranje izgradnje autobuske stanice Zavidovići“,

     predviđene Strategijom integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2012.-2016.g... 44

 

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013.godinu

   Namjenska sredstva iz inostranstva - Evropska unija Brisel ......................................     45

2. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća za period

   januar-mart 2013.godine ....................................................................................    46

3. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu naknade za ishranu u

   toku rada (tipli obrok) za period januar-mart 2013.godine ........................................   47

           

               III – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI

1. VODIČ kroz postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama za

     nadležnosti Općine Zavidovići sa indeks registrom informacija ..................................   48

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2013.pdf 1260 kB