47. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.07.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  6/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 6/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                            strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gaj II“ Zavidovići .......................................... 538
02. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o sprovoñenju Regulacionog plana stambenog naselja

     „Gaj II“ u Zavidovićima ................................................................................................................. 539
03. Skica obuhvata izmjena i dopuna o sprovoñenju Regulacionog plana stambenog naselja

     „Gaj II“ Zavidovići........................................................................................................................ 541
04. ODLUKA o utvrñivanju javnog interesa za dogradnju sistema vodosnabdijevanja naseljenih

     mjesta „Prnjavor“, „Paravci“, „Marušići“ i „Fojnice“ u Mjesnoj zjednici „Donji Gostović“ .............................. 542
05. RJEŠENJE o dodjeli neizgrañenog gradskog grañevinskog zemljišta označenog sa k.č.15/4

     zv. „Bare“ površine 6391 m2, upisana u P.L.1097 K.O. Mustajbašići kao državna svojina-nosilac

     prava raspolaganja Općina Zavidovići, na korištenje radi grañenja poslovnog objekta,

     Privrednom društvu „Ekopraktik“ d.o.o.Zavidovići iz Zavidovića ............................................................. 545
06. RJEŠENJE o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove

     „Dom zdravlja“ Zavidovići .............................................................................................................. 547
07. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća

     Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-30.06.2012.godine ................. 548
08. IZVJEŠTAJ o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela

     Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-30.06.2012.godine ........................................................... 549
09. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrñivanje prometne vrijednosti

     nepokretnosti za period 01.01.2012.-30.06.2012.godine ...................................................................... 552
10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o provoñenju zaključaka Općinskog vijeća

     Zavidovići za period 01.01.-30.06.2012.godine .................................................................................. 553
11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o saradnji Općine Zavidovići sa općinama i

     gradovima sa kojima je zaključen sporazum o bratimljenju .................................................................... 554

Podjelite ovu vijest: