46. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.06.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  5/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 5/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                        strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju LOD metodologije za finansiranje projektnih aktivnosti OCD na području

     općine Zavidovići ...................................................................................................................... 515

02. ODLUKA o izmjeni Odluke o pristupanju osnivanju Razvojne Agencije..................................................... 517

03. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina vlasništvo Stanković Branka, sin dorna iz Zavidovića... 518

04. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2012.godinu..519

05. Skica lokacije „Opresa“ d.o.o. Sarajevo (zamjenski kiosk) .................................................................. 520

06. ODLUKA o davanju na upravljanje objekta „Sportska dvorana“ Zavidovići .............................................. 521

07. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Zavidovići Udruženju roditelja

     djece sa poteškoćama u azvoju „Mala sirena“ .................................................................................. 523

08. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika općinskog pravobranioca Hrkić Dženane u Općinskom pravobranilaštvu

     Zavidovići ................................................................................................................................. 524

09. RJEŠENJE o razrješenju Jusupović Naile, predsjednika Drugostepene komisije za rješavanje po žalbama

     izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika .......................... 525

10. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije za rješavanje po

     žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rješenja i drugih prvostepenih akata Općinskog načelnika –

     imenovanje Tursić Amira na mjesto predsjednika Komisije.....................................................................526

11. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o prikupljenim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS) i

     minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) i deminiranoj teritoriji u 2011.godini............................................. 527

12. ZAKLJUČAK OV-a o iznalaženju finansijskih sredstava za pomoć Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u

     razvoju „Mala sirena“ .................................................................................................................. 528

13. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Informacije o načinu dodjele betona po mjesnim zajednicama ....................... 529

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

01. PRAVILNIK o zaštiti na radu državnih službenika i namještenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave i

     posebnih službi Općine Zavidovići .................................................................................................. 530

III – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ISPRAVKA Odluke o dopuni Odluke broj 01-31-1086/10 od 27.02.2010.godine („Službeni glasnik općine

     Zavidovići“, broj 2/2012) ............................................................................................................. 537

Podjelite ovu vijest: