45. sjednica Općinskog vijeća održana dana 31.05. i 04.06.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  4/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 4/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                             strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju obračuna Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2011.godine .................. 364

02. ODLUKA o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Dom zdravlja“ Zavidovići ................................ 365

03. ODLUKA o Standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Zavidovići ................ 366

04. ODLUKA o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići za adaptaciju i

     izdavanje u zakup poslovnog prostora ............................................................................................ 369

05. ODLUKA o ovlaštenju za davanje saglasnosti na javnom vodnom dobru za površinske vode II kategorije ...... 371

06. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o rezultatima vršenja Revizije prava RVI na području općine

     Zavidovići i uticaj na opšti položaj RVI i boračke populacije ................................................................. 372

07. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na

     području općine Zavidovići ............................................................................................................ 373

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o Projektu kapitalnih ulaganja ZE-DO kantona za općinu

     Zavidovići u 2011.godini sa prijedlogom projekata za Plan kapitalnih ulaganja za 2012.godinu ..................... 374

09. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period

     01.01.-31.12.2011.godine ............................................................................................................. 376

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

01. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-31.12.2011.godine............................... 377

02. ISPRAVKA Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog

     organa uprave i posebnih sližbi Općine Zavidovići

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 2/09 Prečišćen tekst, i 2/12) ................................................. 408

03. NAREDBA o provonenju proljetne faze preventivne sistematske deratizacije na području općine

     Zavidovići za 2012.godinu ............................................................................................................. 409

III – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ISPRAVKA Odluke o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javnih površina za 2012.godinu

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 2/2012) ............................................................................ 411

IV – AKTI UPRAVNOG ODBORA JU „DOM ZDRAVLJA“ ZAVIDOVIĆI

01. STATUT Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići ........................................................................... 412

V – AKTI KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE

01. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i

     posebnih službi Općine Zavidovići (prečišćeni tekst) ......................................................................... 434

02. PRAVILNIK o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog organa uprave i posebnih službi

     Općine Zavidovići (PREČIŠĆENI TEKST) .......................................................................................... 435

Podjelite ovu vijest: