44. sjednica Općinskog vijeća održana dana 26. i 27.04.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  3/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 3/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                           strana

                                                                                                                                          

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o usvajanju Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Zavidovići za period

     2012-2017.godine ................................................................................................................ 222
02. LOKALNI EKOLOŠKI PLAN općine Zavidovići 2012-2017. ............................................................... 223
03. IZVJEŠTAJ o stanju okoliša općine Zavidovići ............................................................................ 291
04. ODLUKA o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklañivanju organizacije i poslovanja

     Javne ustanove „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići ............................................................. 332
05. ODLUKA o dodjeli mandata Mehić Amiru sljedećem kfalifikovanom kandidatu za člana Savjeta

     Mjesne zajednice „Klek“ ......................................................................................................... 341
06. ODLUKA o davanju saglasnosti „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica na

     korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići k.o. Gostović ...................................... 342
07. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina Omerčić Fatime, kći Uzeira iz Zavidovića

     „Podsjelovo“ k.o. Perovići ....................................................................................................... 343
08. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina Lišić Rašida, sin Saliha iz Hajderovića

      „Krčevina“ k.o. Perovići ......................................................................................................... 344
09. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina Lišić Ibrahima, sin Ibrahima iz Hajderovića,

     „Podsjelovo“ k.o. Perovići ........................................................................................................ 345
10. ODLUKA o dopuni Odluke o prenosu prava na korištenje staklenika u vlasništu Općine Zavidovići ........... 346
11. ODLUKA o dopuni Odluke o prenosu prava na korištenje kontejnera u vlasništu Općine Zavidovići .......... 347
12. PLAN upisa učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2012/2013.godinu ............. 348
13. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o obilježavanju dana 14.aprila 1945.godine –- Dana osloboñenja

     Zavidovića u Drugom svjetskom ratu .......................................................................................... 350
14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju „Razvojne Agencije

     Zavidovići“ d.o.o. Zavidovići sa Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2011.godinu.......................... 351
15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o radu i

     poslovanju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2011.godinu................................................................ 352
16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove

     „Dom zdravlja sa poliklinikom“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu............. 353
17. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove

     „Centar za socijalni rad“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu.................... 354
18. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove

     „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu......................... 355
19. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove

     „Centar za kulturu“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu........................... 356
20. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove

     „Javna biblioteka“ Zavidovići sa Izvještajem o radu Upravnog odbora za 2011.godinu............................ 357
21. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Izvještaja o radu inspekcija općine Zavidovići za 2011.godinu.................... 358
22. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o utrošku sredstava Budžeta općine Zavidovići

     za razvoj poljoprivrede, plasiranih u skladu s Ugovorom o komisionim poslovima sklopljenim

     s Investiciono-komercijalnom bankom Zenica ................................................................................ 359
23. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti na području općine Zavidovići

     za 2011.godinu........................................................................................................................ 360
24. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o Projektu „Žene i lokalni izbori 2012.“ u općini Zavidovići ........ 361
25. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o kreditnom zaduženju Općine Zavidovići u cilju

     finansiranja i izvoñenju radova kapitalnog projekta „Rekonstrukcija lokalnog puta Zavidovići-Pašin Konak“ .. 362
 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


01. ISPRAVKA PRAVILNIKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog

     općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Zavidovići

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 2/2012) .......................................................................... 363

Podjelite ovu vijest: