43. sjednica Općinskog vijeća održana dana 30.03.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  2/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 2/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                                 strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


01. ODLUKA o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2012.godinu ................................. 83
02. PLAN privremenog zauzimanja javne površine .................................................................................. 85
03. A/ Zauzimanje javnih površina ispred ugostiteljskih radnji .................................................................. 87
04. B/ Zauzimanje javnih površina ispred trgovačkih radnji .................................................................... 120
05. C/ Zauzimanje javnih površina za postavljanje kioska ...................................................................... 133
06. D/ Zauzimanje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju bostana, sezonskog voća i povrća ..... 144
07. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići .......................... 148
08. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići ......................... 149
09. ODLUKA o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gaj II“ Zavidovići .............................. 150
10. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet nekretnina Gierl (Abida) Fatime iz Kovača................................ 151
11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže u MZ „Gostović“

     podružnica Sinanovići ................................................................................................................ 152
12. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-1086/10 od 27.02.2010.godine ................................................... 154
13. ODLUKA o davanju saglasnosti na priključenje potrošača na glavni dovod ............................................ 156
14. ODLUKA o prenosu prava na korištenje kontejnera u vlasništu Općine Zavidovići ................................... 157
15. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama plaće Općinskog pravobranioca

     općine Zavidovići ..................................................................................................................... 158
16. ODLUKA o relokaciji stambenog objekta vl.Bukvić (Junuza) Smaje k.o. Podkleče..................................... 159
17. RJEŠENJE o preuzimanju iz posjeda JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići dio neizgrađenog gradskog

     građevinskog zemljišta zv.“Stjepan Radić“ k.o. Zavidovići ................................................................. 160
18. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela

     Općinskog vijeća Zavidovići za 2011.godinu ................................................................................... 162
19. IZVJEŠTAJ o radu Općinskog vijeća Zavidovići i stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Zavidovići za

     2011.godinu ............................................................................................................................ 163
20. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva Zavidovići za 2011.godinu ...... 166
21. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u

     općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići u 2011.god............................................... 167
22. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2011.godini .. 168
23. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti

     nepokretnosti za period 01.07.2011.-31.12.2011.godine ................................................................... 169
24. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o aktivnostima prikupljanja rezervi krvi u 2011.godini

     na području općine Zavidovići ..................................................................................................... 170
25. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i

     drugih službi za 2011.godinu ....................................................................................................... 171
 


II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA


01. IZVJEŠTAJ Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2011.godinu ............ 172
02. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu naknade za ishranu u toku rada (topli obrok)

     za 2012.godinu ...................................................................................................................... 195
03. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za obračun i isplatu plaća za 2012.godinu ......................................... 196
04. RJEŠENJE o razrješenju člana UO JU „Javna biblioteka“ Zavidovići .................................................... 197
05. RJEŠENJE o privremenom imenovanju člana UO JU „Javna biblioteka“ Zavidovići .................................. 198
06. ISPRAVKA Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog

     Općinskog organa uprave i posebnih službi Općine Zavidovići

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 1a/2011) ...................................................................... 199
07. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog Općinskog

     organa uprave i posebnih službi Općine Zavidovići ........................................................................ 200


III – AKTI KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE


01. ZAKLJUČAK o utvrđivanju Odluke o javnom redu i miru (prečišćeni tekst) .......................................... 216
02. ODLUKA o javnom redu i miru (prečišćeni tekst) ........................................................................... 217

Podjelite ovu vijest: