42. sjednica Općinskog vijeća održana dana 16.02.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  1/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 1/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                        strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. PROGRAM RADA Općinskog vijeća Zavidovići za 2012.godinu ...................................................... 1

02. ODLUKA o utvrnivanju cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga

     JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići .............................................................................................. 7

03. CJENOVNIK komunalnih usluga i način plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići........ 8

04. ODLUKA o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost Mjesnih zajednica u 2012.god....................... 16

05. ODLUKA o utvrnivanju prosječne konačne granevinske cijene m2 korisne stambene površine na

     području općine Zavidovići za 2012.godinu ............................................................................ 18

06. ODLUKA o utvrnivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Keseri“ za grupu granana

     od 16 (šesnaest) učesnika podružnice „Keseri“ na području Mjesne zajednice „Krivaja“ .................. 19

07. ODLUKA o utvrnivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Rasječenica-Brezik“ za

     potrebe granana Mjesne zajednice „Brezik“, dijelova Mjesne zajednice „Pašin Konak“,

     Mjesne zajednice „Krivaja-Smailbašići“ i Mjesne zajednice „Krivaja“ ............................................. 23

08. ODLUKA o prenosu prava na korištenje staklenika u vlasništvu Općine Zavidovići ........................... 25

09. ZAKLJUČAK OV-a za rad IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – u stečaju .............................................. 26

10. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o početku gradnje mini hidrocentrala na rijeci Gostović .................. 27

11. ZAKLJUČAK OV-a po Inicijativi za izmjenu Prostornog plana ZE-DO kantona (2009-2029.),

     („Službene novine ZE-DO kantona, broj 4/09 i 5/10) ................................................................ 28

12. ZAKLJUČAK OV-a po Programa rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2012.godinu... 30

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

01. PROGRAM RADA Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2012.godinu ............................. 31

02. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika

     u jedinstvenom općinskom organu uprave i posebenih službi Općine Zavidovići ................................ 75

03. PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o ostvarivanju naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju

     karakter plaće .................................................................................................................... 77

04. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići..79

III – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ISPRAVKA Odluke o dopuni odluke broj 01-31-9265/09 od 30.01.2010.godine

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 9/2011) ..................................................................... 80

IV – AKTI MINISTARSTVA ZE-DO KANTONA

1. RJEŠENJE o imenovanju doktora medicine za pregled umrlih lica ...................................................... 81

Podjelite ovu vijest: