40. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.12.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 11/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA općine Zavidovići za 2011. godinu,

02. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2011. godinu,

03. BUDŽET općine Zavidovići za 2012. godinu,

04. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2012. godinu,

05. ODLUKA o usvajanju Strategije integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2012-2016. godine,

06. STRATEGIJA integriranog razvoja općine Zavidovići za period 2012.-2016. godine,

07. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o implementaciji Zaključka OV-a Zavidovići sa 39.sjednice broj

     01-05-5172-1/11 od 23.11.2011. godine,

08. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o dešavanjima u toku javne rasprave o Nacrtu odluke o utvrđivanju

     cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,

09. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o početku gradnje mini hidrocentrala na rijeci Gostović,

10. ZAKLJUČAK OV-a po Prijedlogu Budžeta općine Zavidovići za 2012. godinu sa Izvještajem o provedenoj

     javnoj raspravi i Dokumentom okvirnog Budžeta općine Zavidovići za 2012. godinu sa Izvještajem o

     provedenoj javnoj raspravi,

11. ZAKLJUČAK OV-a po Prijedlogu Programa rada Općinskog vijeća za 2012. godinu,

12. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o provođenju zaključaka i naredbi OV-a Zavidovići,

13. ZAKLJUČAK OV-a po Informaciji o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

14. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA općine Zavidovići za period 2012.-2014. godine,

15. NAREDBA o provođenju jesenje faze preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići

     za 2011. godinu,

16. RJEŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj

     organizaciji Općinskog pravobranilaštva,

III – AKTI OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA

 

17. PRAVILNIK o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog pravobranilaštva Zavidovići,

IV – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

 

18. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o sastavu Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići,

V – AKTI SKUPŠTINE JKP „RADNIK“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

19. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća

     „Radnik“ d.o.o. Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: