38. sjednica Općinskog vijeća održana dana 14.10.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 9/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o standardima komunalnih usluga na teritoriji općine Zavidovići,

02. ODLUKA o kalkulativnim parametrima na osnovu kojih se obrazuju cijene komunalnih usluga kojima se

     obezbjeđuje prosta reprodukcija u periodu od dvije godine,

03. ODLUKA o normativima rada i utrošku materijalnih sredstava,

04. ODLUKA o tehničkim uslovima minimalne opremljenosti i stručnoj osposobljenosti davalaca komunalnih usluga

     (sa prilozima),

05. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora općine Zavidovići

     daljinskim grijanjem,

06. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,

07. ODLUKA o određivanju zona,

08. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-9265/09 od 30.01.2010.godine,

09. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Smailbašići-Tripunovići“ na području

     MZ „Krivaja-Smailbašići“,

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Mustajbašići-Pinjići“ za grupu građana

     podružnice Mustajbašići – MZ „Kovači“,

11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i izgradnju javnog kolskog puta „Kuljani-put-Bratanovići“,

12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i rekonstrukciju javnog nekategorisanog kolskog puta u 

     naseljenom mjestu Livade – MZ „Pašin Konak“,

13. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-4567/11 od 27.04.2011.godine,

14. ODLUKA o ustanovljenju prava služnosti postavljanja tipskog kontejnera za smještaj telekomunikacione opreme

     u korist DD „BH Telecom“ u K.O. Hajderovići,

15. ODLUKA o davanju saglasnosti na rekonstrukciju dijela prizemlja poslovnog objekta PU III – Zavidovići i

     rekonstrukciju zatvaranja pasaža,

16. RJEŠENJE o preuzimanju iz posjeda IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište

     označeno sa k.č.1292/2 zv. IK „Krivaja“,

17. RJEŠENJE o preuzimanju iz posjeda IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište

     označeno sa k.č.1276/31 zv.„27.udararne divizije“,

18. OPĆINSKI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2011-2016,

19. ZAKLJUČAK OV-a o održavanju Tematske sjednice na temu: Stanje u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići,

20. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području

     općine Zavidovići sa zaključnim razmatranjima,

21. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o izbjeglicama, raseljenim licima i povratnicima,

22. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske profesionalne vatrogasne jedinice,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

23. ODLUKA o naknadama volonterima,

III – AKTI SLUŽBI ZA UPRAVU

24. ODLUKE Savjeta mjesnih zajednica za imenovanje predsjednika savjeta mjesnih zajednica.

Podjelite ovu vijest: