37. sjednica Općinskog vijeća održana dana 09.09.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 8/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o dodjeli Spomen plakete Općine Zavidovići u 2011.godini,

02. ODLUKA o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi i davanju saglasnosti na promet nekretnine

     vl.Keserović Mustafe K.O. Hajderovići,

03. ODLUKA o dopuni Odluke broj 01-31-9031 od 29.10.2010.godine za izgradnju kolskog puta sa ulice

     „Ćazim Viković-Viko“ – MZ „Klek“,

04. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o implementaciji Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“ i 

     implementaciji projekta unapređenja turizma u spomeniku prirode „Tajan“,

05. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju „RAZ“ d.o.o. Zavidovići sa

     izvještajima o radu Nadzornog odbora za period 01.01.-30.06.2011.godine,

06. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o radu i finansijskom poslovanju

     JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za period 01.01.–30.06.2011.godine,

07. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o prikupljanju NUS-a, MES-a i deminiranoj teritoriji na području općine u

     toku 2010.godine,

08. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o rezultatima izbora za članove Savjeta MZ „Asim Čamdžić“, „Mahoje“,

     „Maoča“, „Lovnica“ i dopunski izbori za članove savjeta MZ za naseljena mjesta „Alići“ i „Grlići-Kremenjaši“ u

     MZ „Dubravica“,

09. IZVJEŠTAJ o rezultatima izbora za članove Savjeta MZ „Asim Čamdžić“, „Mahoje“, „Maoča“, „Lovnica“ i

     dopunski izbori za članove savjeta MZ za naseljena mjesta „Alići“ i „Grlići-Kremenjaši“ u MZ „Dubravica“,

10. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period

     01.01. – 30.06.2011.godine,

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

11. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 01.01.-30.06.2011.godine,

     - tabelarni prikaz,

12. NAREDBA o sprovođenju interventne preventivne sistematske deratizacije na području općine Zavidovići

     za 2011.godinu

13. ZAKLJUČAK ON-a o dodjeli pojadinačnih i kolektivnih pismenih pohvala i zahvalnica u povodu

     15.septembra-Dana općine Zavidovići u 2011.godini

14. PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o postupku davanja na korištenje javnih parkirališta.

III – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

15. ISPRAVKA Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naselju „Kovači“ na području

     MZ „Kovači“ („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 2/2011)

Podjelite ovu vijest: