Kultura

OBLAST KULTURE

Na području općine Zavidovići, u oblasti kulture djeluju dvije javne ustanove: “Centar za kulturu” i “Javna biblioteka”, čiji je osnivač Općina i udruženja građana: KUD “Krivaja”, DLU “Impresija”, BZK “Preporod”, HKD “Napredak”, BKD «Zavidovići», Udruženje „Harfa“ i UG „Duga“, te jedan broj kulturnih stvaralaca koji djeluju samostalno, kao i brojne umjetničke sekcije unutar osnovnih i srednjih škola i nevladinih organizacija i udruženja.

 

KULTURNE MANIFESTACIJE

 • Ljeto u gradu”,tradicionalnakulturnamanifestacija. Nosilac ovog projekta je JUCentarzakulturu”. Manifestacijasvojimsadržajemokupljasveoblikekulturnogstvaralaštvaapružamogućnostikulturnimisportskimudruženjimaisekcijamasapodručjaopćine, daprezetirajusvojradinjegoverezultate.  
 • Međunarodna likovna kolonijaProljeće u Zavidovićima,kojuorganizujeDLUImpresijaikojajeodizuzetnevažnostizaafirmacijuipopularizacijulikvonogstvaralaštva, aznačajnodoprinosiiprezentacijiturističkihpotencijala općine Zavidovići.
 • FestivalRaspjevana jesen”,takođetradicionalnamanifestacijafestivalskogtipa, u organizaciji KUD «Krivaja», koja okuplja veći broj pjevača amatera iz naše općine, regije i šire.
 • Književne večeri, susreti književnika i promocije knjiga književnih stvaralaca sa područja općine, regije i šire, u organizaciji JU “Javna biblioteka”,
 • Bajramska akademija, uorganizacijiBZKPreporodupovoduobilježavanjavjerskogpraznikaBajrama.
 • Bajramsko sijelo, u organizaciji BKD „Zavidovići“,upovoduobilježavanjavjerskogpraznikaBajrama.
 • Božični koncert, u organizaciji HKD „Napredak“ Podružnica Zavidovići a povodom vjerskog praznika Božića.
 • Smotra dramskih sekcija osnovnih škola, u organizaciji UG „Duga“, a sa ciljem promovisanja literarnog stvaralaštva među školskom omladinom.

 

KULTURNA BAŠTINA

a/ Kulturno-historijski i vjerski spomenici:

 • Nalazi iz kasnog bronzanog doba otkriveni su u Hrgama, a razne gradine iz bronzanog i starijeg željeznog doba pojavljuju se u dolinama i pobrđu rijeka Krivaja i Gostović;
 • Stećci, u narodu poznati kao “mramorovi” ili “grčka groblja” najstariji su srednjovjekovni spomenici sačuvani u ovim krajevima. Nekropole stećaka rasute su po cijelom području općine, a po svojoj ljepoti ističu se stećci u Bešama,
 • Srednjevjekovna utvrđenja Stog i Gradić, koja su gotovo potpuno u ruševinama građena su koncem XIV i početkom XV stoljeća u svrhu kontrolisanja srednjevjekovnih puteva dolinama rijeka Krivaja i Gostović.
 • Ruševine manastira Udrim na ušču rječice Otežnje u Gostović, koji je građen koncem XVI i početkom XVII stoljeća.
 • Manastir Vozuća, izgrađen u istom srednjevjekovnom periodu, proglašen je nacionalnim spomenikom pod zaštitom države od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
 • Džamije u selima Rujnica i Bajvati, izgrađene početkom XX stoljeća,
 • Turbe u Bešama-Bajvati, Mjesna zajednica Gostović, nepoznatog porjekla
 • Katolička župna crkva i Pravoslavna crkva u Zavidovićima, izgrađene početkom XX stoljeća, renovirane i očuvane u funkciji vjerskih objekata.
 • Stare bosanske stambene kuće, tipične arhitekture i načina gradnje, nalaze se u seoskim naseljima na području općine ( Bajvati, Borovnica).
 • Zgrada stare željezničke stanice u sjedištu općine, izgrađena 1897.godine, koja je trenutno u funkciji kao stambeni objekat.
 • Ulica “S.Radića”, zvana “Crkvena”, izgrađena koncem XIX i početkom XX stoljeća, kao niz stambenih i poslovnih objekata, predstavlja jedino sačuvano staro gradsko jezgro.
 • Zgrada zvana “Kantina”, sjedište kulturnog i društvenog života na početku razvoja grada, bila u vlasništvu IP “Krivaja”, prodana privatnom licu, nalazi se u fazi rušenja.
 • Poslovna zgrada IP “Krivaja”, zvana “Vila”, zgrada starog Dječijeg vrtića i zgrada u kojoj je smještena poslovnica “Elektro-distribucije”, izgrađene koncem XIX i početkom XX stolječa, renovirane i zaštičene od propadanja zahvaljujući aktuelnim vlasnicima i korisnicima, predstavljaju dijelove arhitekure iz vremena početaka razvoja grada.
 • Kuća dr. Pinkasa Banta u Ul. Naselje solidarnosti, izgrađena početkom XX stoljeća kao stambeni, objekat sa ambulantom, renovirana i sačuvana, u funkciji stambenog objekta.
 • Handžića kuća, zvana «Vila» u Ulici Ćumurana, porodična kuća izgrađena početkom XX stoljeća, renovirana i očuvana u funkciji stambenog objekta.
 • Dom kulture Zavidovići, izgrađen 1953.godine, predstavlja sjedište kulturnog i društvenog života općine od momenta svoje izgradnje, dijelovi zgrade su devastirani, a JU “Centar za kulturu” koja ima sjedište u zgradi, zajedno sa Općinom i ZE-DO kantonom radi na projektima njenog renoviranja i zaštite u cilju privođenja objekta njegovoj namjeni.
 • Kamene kugle, na lokalitetu Duboki potok, selo Grab, nepoznatog porjekla, nisu naučno i arheološki istražene i valorizovane.

b/ Muzejske zbirke i eksponati:

 • Zavičajna zbirka, JU Javna biblioteka Zavidovići;
 • Zbirka fotografija o razvoju grada – općine i zdravstva na ovom području, JU Dom zdravlja Zavidovići;
 • Muzejska zbirka (fotografije, postrojenja, parna uskotračna lokomotiva) o razvoju drvne industrije na ovom području, IP “Krivaja” Zavidovići;
 • Zbirka starih fotografija i predmeta iz života i rada stanovnika Župe zavidovićke, HKD “Napredak” Zavidovići.
 • “Spomen soba”, zbirka fotografija i dokumenata o zbivanjima na području općine iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995.godina, JOB “Unija veterana” Zavidovići.

c/ Nacionalni spomenici

Na području općine Zavidovići, Komisija/Povjerenstvo za nacionalne spomenike BiH proglasila je nacionalnim spomenicima dva spomenika: Manastir Vozuća i Staru džamiju Rujnica.

Graditeljska cjelina  Manastir Vozuća u Vozućoj, općina Zavidovići, proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Odlukom Komisije/Povjerenstva, broj: 06.1-2-1043/03-8, od 20.01.2004. godine.

Nacinalni spomenik sastoji se od manastira Crkve Sv. Trojice, parcele na kojoj su se nalazile kolibe i škola, izvora Kaluđerica i groblja. Zemljište na kojem se nalazi nacionalni spomenik je u vlasništvu Srpske pravoslavne crkvene opštine Zavidovići.

Manastir Vozuća potječe najvjerovatnije iz 16. stoljeća. Prvo spominjanje u pisanim dokumentima evidentirano je 1617. godine.

Manastir je svjedočanstvo o određenom tipu i stilu gradnje u periodu u kojem je nastao. Ima sakralne i tradiocionalne vrijednosti, vezane za vjerske obrede, prosvjetiteljski rad i način života pravoslavnog sveštenstva i pravoslavnog življa tog područja i šire.

Graditeljska cjelina – Stara džamija u selu Rujnica, općina Zavidovići, proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Odlukom Komisije/Povjerenstva, broj: 06.1-02-3-71/10-5, od 10.02.2010. godine.

Nacionalni spomenik čine džamija, harem sa mezarjem i levha iz 1923/24. godine.

Specifičnost ovog nacionalnog spomenika je u tome što je izgrađen na temeljima stare drvene džamije čija je konstrukcija, prema sačuvanoj usmenoj tradiciji, prevezena na volovskim kolima 1934. godine iz mjesta Kurtići, općina Maglaj-Ozrenska padina i smještena u Rujnici.

Stara džamija ima sakralne i tradicionalne vrijednosti vezane za identitet, kulturu i način života muslimanskg življa ovog područja.

Podjelite ovu vijest: