Preporuka poslodavcima sa područja općine Zavidovići u vezi sa dobrovoljnim davalaštvom krvi

           Općinsko vijeće Zavidovići na 8. sjednici održanoj dana 30.05.2013. godine, razmatralo je Informaciju o aktivnostima prikupljanja rezervi krvi u 2012.godini na području općine Zavidovići.

            Nakon provedene rasprave po predmetnoj Informaciji, Općinsko vijeće Zavidovići usvojilo je Zaključak po Informaciji o aktivnostima prikupljanja rezervi krvi u 2012. godini na području općine Zavidovići, a tačka 2. predmetnog Zaključka glasi:

            „2. Općinsko vijeće Zavidovići preporučuje svim poslodavcima sa područja općine Zavidovići da poštuju član 10. Zakona o radu u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 11/02; 11/05 i 9/10), koji se odnosi na pravo odsustva sa rada uz naknadu plaće dobrovoljnim davaocima krvi za svako davanje krvi."

 

PRILOG:

 

- Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići broj 01-23-1808/13 od 30.05.2013.godine

 

 

Podjelite ovu vijest: