JAVNA RASPRAVA -GRADSKI PJEŠAČKI MOST OPĆINA ZAVIDOVIĆI

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Zavidovići, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Zavidovići i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u


JAVNOJ RASPRAVI

 

 

o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Zavidovići:

1.    Gradski pješački most – Općina Zavidovići

 

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Zavidovići,

na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Zavidovići dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

-       Općina zavidovići,Ul. Safvet bega Bašagi.a bb, 72220 Zavidovići , oglasna ploča Općine i web stranica općine Srebrenik: http://www.zavidovic.ba

-       Pripadajuće MZ-e

-       Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projekthitnog oporavka od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Zavidovići i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je13. maj 2016.  


Prilog : 

     Okolišna lista za provjeru

OKOLIŠNA LISTA ZA PROVJERU

(popuniti za svaki pod-projekt zasebno)

Administrativni i institucionalni podaci

1.    

Naziv pod-projekta

(Naziv pod-projekta rekonstrukcije)

 

Gradski pješački most – Općina Zavidovići

2.    

Lokacija pod-projekta

(Općina / Grad, kanton, entitet)

Centralni dio urbanog idjela općine Zavidovići, u Ul. Dr. Pinkasa Bandta (lijeva obala), odnosno u Ul. Hasana Kjafije Pruščaka (desna obala).

 

3.    

Udaljenost do najbližeg naselja (kuća)

Most se nalazi u neposrednoj blizini gradskog naselja

 

4.    

Udaljenost do najbliže rijeke/jezera

Samom prirodom objekta, most se nalazi na rijeci Bosni.

 

5.    

Institucionalni aranžmani (imena i kontakti)

WB (Voditelj tima)

David Michand

Upravljanje projektom (PIU)

PIU Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Lokalni partner ili budući vlasnik projekta

Općina Zavidovići

6.    

Implementacijski aranžmani (imena i kontakti)

Nadzor nad sprovedbom sigurnosnih mjera

 

Esma Kreso

PIU nadzor

 

PIU Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Izvođač

 

7.    

Opis projekta(Opišite glavne značajke projekta i lokaciju izvođenja radova)

 

Gradski pješački most “Duga” se nalazio u centralnom dijelu urbanog dijela općine, između dva gradska, kolska mosta, na rijeci Bosni. Most je izgrađen u periodu avgust 2008.-januar 2009. godine

Nosivu konstrukciju činili su drveni lijepljeni lamelirani gredni nosači. Glavni nosači su se zglobno oslanjali na obalne armiranobetonske temeljne stope i glavne lučne nosače. Ukupni raspon mosta iznosio je 102,70 m, a širina mosta 4,20 m.

Prilikom izgradnje novog mosta iskoristile bi se u mjeri u kojoj to bude moguće postojeći armiranobetonski stubovi, uz zadržavanje osovine mosta, njegove dužine, kao i širine. Imajući u vidu da se konstrukcija uništenog mosta pokazala neadekvatnom pri djelovanju enormnih količina vode, naše opredjeljenje je da pri projektovanju i izgradnji novog mosta treba primijeniti druge materijale.

Planirana je izrada idejnog projekta u dvije varijante:

1-          Prednapregnua armiranobetonska konstrukcija

1-          Spregnuta konstrukcija

Kriteriji za eliminaciju projekta

 

Problem

Da/Ne

Komentar

8.    

Da li se projekt nalazi na FERP eliminacijskoj listi [1]

Da [     ] Ne [  X   ]

[     ]   Ako je odgovor Da, projekt ne ispunjava uvjete za financiranje. Identificirati drugi projekt.

9.    

Da li se projekt nalazi na listi projekata koji podliježu okolišnoj procjeni na temelju nacionalne zakonske regulative

Da [     ] Ne [ X    ]

[     ]   Ako je odgovor Da, projekt ne ispunjava uvjete za financiranje. Identificirati drugi projekt.

10.

U usporedbi sa stanjem prije rekonstrukcije,da li projekt uključuje aktivnosti koje uzrokuju nove fizičke promjene na lokalitetu (topografija, korištenje zemljišta, vodna tijela, itd.)?

Da [     ] Ne [  X   ]

[     ]   Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći bilo kakve fizičke promjene na lokalitetu

[     ]   Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju

[     ]   Eliminirati projekt i identificirati drugu lokaciju

11.

U usporedbi sa stanjem prije rekonstrukcije,da li će projekt rezultirati povećanim korištenjem prirodnih resursa kao što su zemlja, voda, materijali ili energija?

Da [     ] Ne [  X   ]

[     ]   Vratiti se na izvorni nacrt projekta i izbjeći povećano iskorištavanje prirodnih resursa

[     ]   Izraditi poseban EMP za predmetnu lokaciju

[     ]   Eliminirati projekt i identificirati drugu lokaciju

12.

Da li projekt zadovoljava opće uvjete za rekonstrukciju?

 

Pribavljene su sve potrebne dozvole za rekonstrukciju od organa lokalne vlasti.

Da [     ] Ne [  X   ]

Pribavljeni su vodni akti od nadležnih organa vlasti.

Da [     ] Ne [   X  ]

Nabava materijala za rekonstrukciju vrši se isključivo putem licenciranih izvora/kompanija?Da [  X   ] Ne [     ]

NAPOMENA: Ovaj projekat podrazumijeva izradu investiciono-tehničke dokumentacije, tako da prije toga nije moguće pribaviti potrebne saglasnosti i dozvolu za građenje.

[     ]   Privremeno zaustaviti projekt do ishođenja potrebnih dozvola i vodnih akata

[     ]   Obavezati Izvođača ugovorom da kupuje materijal od licenciranih kompanija 

[     ]   Nije moguće ispuniti sve opće uvjete za rekonstrukciju. Identificirati drugu lokaciju.


Okolišna trijaža

 

 

Mogući utjecaji na okoliš

Da/Ne?

Mjere ublažavanja

(zaokružiti mjere koje su implementirane po završetku procesa praćenja)

Parametri praćenja

Odgovorno tijelo

13.

Da li na/oko lokacije postoje područja koja su ugrožena ili važna u smislu ekologije, npr. močvare, vodotoci ili druga vodna tijela, planine, šume ili šumsko zemljište, a koja bi mogla biti pod utjecajem projekta?

[   X  ] Da

[     ] Ne

(a)  Sva identificirana područja koja se nalaze u neposrednoj blizini projektnih aktivnosti neće biti oštećena ili iskorištavana

(b)Osoblju će biti striktno zabranjeno ubiranje hrane/plodova sa lokacije, sječa šuma ili bilo kakve druge aktivnosti koje mogu izazvati štetu.

(c)  Velika stabla u blizini građevinskih radova biti će identificirana i popisana, zatim obilježena i ograđena ogradom, njihov korijenski sistem zaštićen te bilo kakva šteta na stablima biti će izbjegnuta

(d)Močvarna područja i potoci u blizini izvođenja radova biti će zaštićeni od otpadnih voda sa gradilišta, uz odgovarajuća sredstva kontrole erozije i sedimenta što uključuje ali nije ograničeno na bale sijena i ograde

$1(e)  Neće biti bespravnih pozajmišta, kamenoloma i odlagališta otpada u područjima u neposrednoj blizini.

(a)  Vizualni pregled na lokaciji

(b)Građevinski dnevnik

(c)  Pritužbe javnosti

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

14.

Da li u blizini/oko lokacije postoje područja koja koriste važne zaštičene ili osjetljive vrtse flore ili faune, npr. za razmnožavanje, ishranu, odmaranje, prezimljavanje, migraciju, a koja bi mogla biti pod utjecajem projekta?

[     ] Da

[  X   ] Ne

(a)  Sva identificirana područja koja se nalaze u neposrednoj blizini projektnih aktivnostiće biti potpuno izbjegnuta

(b)Osoblju će biti striktno zabranjen lov, sječa šuma ili bilo kakve druge aktivnosti koje mogu izazvati štetu.

(a)  Vizualni pregled na lokaciji

(b)Građevinski dnevnik

(c)  Pritužbe javnosti

(a)   Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

15.

Da li će implementacija projekta dovesti do rizika od kontaminacije zemljišta i vode zbog ispuštanja onečišćujućih tvari na tlo ili u površinske/podzemne vode tokom građenja i rada?

[  X  ] Da

[     ] Ne

(a)  Postaviti hvatače nanosaduž rijeka i/ili gabione duž obala za filtriranje erodiranog sedimenta

(b)Zaštiti riječne obale od erozije sabijanjem zemljiša, postavljanjem gabiona na kritičnim zonama ili korištenjem vegetacije za stabilizaciju

(c)  Odrediti zonu odlaganja zemljanog iskopa i posebno odvojiti površinski sloj za kasniju upotrebu, te osigurati maksimalnu ponovnu upotrebu zemljišta iz iskopa

(d)Koristiti materijale za obnovu degradiranih područja

(e)  Osigurati separatore ulja i masti u taložnicama

(f)   Obezbjediti prstenasti kanal ili tankvanu oko tankova za gorivo u zonama za održavanje

(g)  Prikupiti otpadna ulja u spremnike i predati iste agenciji ovlaštnoj za rukovanje otpadnim uljima

(h)Vozila i strojevi će se prati samo na određenim područjima gdje otjecanje vode od ispiranja neće zagađivati ​​prirodna površinska vodna tijela.

(i)   Pristup za rukovanje sanitarnim otpadom i otpadnim vodama sa gradilišta (instalacija ili rekonstrukcija) moraju odobriti organi lokalne vlasti.

(j)   Prije ispuštanja u prihvatne vode/recipijent, efluenti iz pojedinačnih kanalizacionih sistema moraju se prethodno tertirati kako bi zadovoljili minimalne kvalitativne kriterije propisane nacionalnim smjernicama  o kvaliteti efluenta i pročišćavanja otpadnih voda.

(a)  Zaprimljene pritužbe

(b)Vizualni pregled prisutnosti mutnoće u površinskoj vodi

(c)  U slučaju pritužbi, analizirati kvalitetu površinske vode (pH, mutnoća, provodljivost, suspendirane tvari i ukupna mineralna ulja)

(d)Ako se podzemna voda koristi za snabdijevanje pitkom vodom, analizirati parametre kvalietete vode za piće, kako je propisano nacionalnom zakonskom legisaltivom.

(e)  Odgovarajuća odobrenja od organa lokalne

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

16.

Da li će projekt uključivati aktivnosti kao što su izgradnja/rušenje, korištenje strijeva i/ili transportnih vozila, itd. koje mogu otpuštati onečišćujuće tvari u zrak tokom izgradnje i rada (npr. ispušni plinovi, prašima, dim od otvorenog plamena, mirisi)? 

[ X  ] Da

[     ] Ne

(a)  Redovno održavanje opreme

(b)Izvođač daje na uvid dokaz o usklađenosti sa  propisanim emisijskim normama kao dio procesa godišnje registracije vozila

(c)  Navlažiti područja koja su izvor prašine kako bi se smanjila neugodnost za obližnje stanovništvo

(d)Kontrolirati brzinu vozila kako bi se umanjila pojava prašine na cesti

(e)  Držati okolinu (trotoare, ceste) čistom (bez otpada i ostataka) kako bi se prašina svela na minimum

(f)   U slučaju renoviranja enterijera objekata, koristiti lijevak za izbacivanje šuta u prostorijama iznad prvog sprata

(g)  Na gradilištu nema otvorene vatre

(h)Osigurati da nema zagađenja koje potječe od sistema grijanja u zgradama

(i)   Povećati energetsku efikasnost u zgradama

(a)  Prisutnost crnog dima iz građevinskih vozila

(b)Atestna dokumentacija

(c)  Vizualni pregled na prisutnost prašine

(d)Zaprimljene pritužbe javnosti

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

17.

Hoće li projekt tokom gradnje uzrokovati stvaranje prekomjerne buke?

[ X  ] Da

[     ] Ne

(a)  Zakazati pomjeranje opreme u doba dana kada nema prometne gužve

(b)Izbjegavati građevinske radove tokom noći i pridržavati se lokalnih propisa o vremenu izvođenja građevinskih radova

(c)  Osigurati kučište za agregate, ukoliko su u blizini naselja

$1(d)Osigurati prigušivače za tešku mehanizaciju

(a)  Zaprimljene pritužbe javnosti

(b)U slučaju pritužbi, mjeriti razinu buke

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

18.

Da li će projekt proizvesti kruti otpad u fazi izgradnje i/ili rušenja i stavljanja u pogon?

[  X   ] Da

[     ] Ne

(a)  Kad god je to moguće, izvođač će reciklirati i ponovno iskoristiti odgovarajuće i održive (osim azbesta)

(b)Za sve važnije vrste otpada nastalog od rušenja i drugih građevinskih aktivnosti, biti će identificirane staze i mjesta za prikupljanje i odlaganje otpada. 

(c)  Mineralni građevinski otpad biti će sortiranjem na licu mjesta odvojen od općeg otpada, organskog, tekućeg i kemijskog otpada te će biti pohranjen u odgovarajuće spremnike. 

(d)Građevinski otpad će na adekvatan način prikupiti i odložiti ovlaštena lica/kompanije

(e)  Nema otvorenog spaljivanja otpada na ili oko gradilišta

(f)   Pristup za rukovanje krutim otpadom  sa gradilišta moraju odobriti organi lokalne vlasti

(a)  Vizualni pregled zasebnih hrpa otpada (upravljanje otpadom)

(b)Pisane potvrde o svim zasebnim tokovima otpada kojim rukuju nadležna tijela

(c)  Vizualni pregled tragova sagorijevanja na lokaciji

$1(d)Građevinski dnevnik

(e)  Odgovarajuća odobrenja od tijela lokalne vlasti

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

19.

Da li projekt uključuje upotrebu tvari ili materijala koji mogu biti štetni za ljudsko zdravlje /okoliš ili izazvati zabrinutost zbog stvarnih ili percipiranih rizika po ljudsko zdravlje?

[    ] Da

[  X  ] Ne

(a)  Ukoliko je to ekonomski isplativo, koristiti obnovljive građevinske materijale (npr. EKO cement, izolacijske ploče od drvenih vlakana, drveni podovi i prozori, itd.).

(b)Korisiti boje i lakove sa manjom količinom hlapivih organskih spojeva.

(c)  Ne koristiti materijale koji sadrže azbest pri gradnji. 

(a)  Građevinski dnevnik

(b)Vizualni pregled na lokaciji

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

(b)Nadzorno tijelo u ime PIU

20.

Da li će u fazi gradnje  postojati opasnost od nesreća koje mogu imati utjecaj na ljudsko zdravlje?

[  X   ] Da

[     ] Ne

(a)  Obavijestiti lokalne građevinske i okolišne inspektorate o nadolazećim aktivnostima.

(b)Obavijestiti javnost o izvođenju radova putem odgovarajuće obavijesti u medijima i/ili na javno dostupnim mjestima (uključujući mjesto izvođenja radova).

(c)  Formalno dogovoriti sa Izvođačem da će se svi radovi izvoditi na siguran i discipliniran način s ciljem minimiziranja utjecaja na obližnje stanovništvo i okoliš.

(d)Formalno dogovoriti sa Izvođačem da će zahtjevi za sigurnost i zdravlje radnika biti u skladu sa međunarodnim dobrim praksama (obavezno korištenje zaštitnih kaciga, po potrebi maske i zaštitnih naočala, pojaseva i sigurnosnih čizama).

(e)  Adekvatno označavanje lokacija informirati će radnike o ključnim pravilima i propisima koje je potrebno poštivati te o hitnim telefonskim brojevima.

(f)   Kroz institucionalne i administrativne strukture, sa lokalnom jedinicom zdravstvene skrbi osigurati na licu mjesta zdravstvene usluge i zalihe u slučaju bilo kakve nesreće.

(g)  Osigurati pitku vodu i sanitarije za građevinske radnike.

(a)  Voditi pisanu evidneciju/dokaze o obavještenjima, lokalnim dozvolama i/ili saopštenjima za javnost

osigurava korištenje osobne zaštitne opreme

(c)  Supervizor provjerava adekvatnost signalizacije

(a)  Nadzor na gradilištu

(b)PIU

(c)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

21.

Da li na lokaciji ili  u njenoj neposrednoj blizini postoje javne (transportne) rute  kojima se služi stanovništvo i na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj?

[ X  ] Da

[     ] Ne

(a)  Zakazati kretanje vozila tijekom noći ili u doba slabijeg saobraćaja tijekom dana.

(b)Osigurati prometne saradnike/radnike na signalizaciji i prometne znakove kako bi se osigurao siguran i neometan promet.

(c)  Održavati i popravljati privremene alternativne rute za vozila i pješake.

(a)  Prisutnost prometnih znakova

(b)Zaprimljene pritužbe javnosti

(c)  Prometne gužve

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

22.

Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje objekti koje koristi stanovništvo, a na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj (npr. otežati javnosti pristup objektima)?

[    ] Da

[ X  ] Ne

(a)  Odrediti alternativni put za pješake i/ili vozila, u suradnji s općinskim vlastima i osigurati siguran prolaz kroz gradilište.

(a)  Zaprimljene pritužbe javnosti

(a)  Izvođač za izvođenje građevinskih radova

23.

Da li na lokaciji ili u njenoj neposrednoj blizini postoje zemljišta koja se koriste npr. kuće, vrtovi, druga privatna imovina, industrija, trgovina, rekreacija, javni otvoreni prostori, objekti lokalne zajednice, poljoprivreda, šumarstvo, turizam rudarstvo ili kamenolomi na koje bi projekt mogao imati negativan utjecaj?

[  X   ] Da

[     ] Ne

(b)Riješiti pitanje eksproprijacije/ekonomskog gubitka pomoću odgovarajućih instrumenata, u skladu sa O.P. 4.12 Prisilno raseljavanja i nacionalna legislativa.

(a)   Zaprimljene pritužbe javnosti

(a)  PIU

Sažetak glavnih značajki projekta i projektne lokacije koje ukazuju na potrebu izrade posebnog EMP-a

 

 

 

 

 

 

 

 

Odluka:

Predmetni pod-projekt je:

[     ]Odobren bez dodatnih zahtjeva.

[     ]Odobren uz upotrebu tipskog EMP.

[     ]Odobren uz zahtjev da se izradi poseban EMP-za potrebe predmetnog projekta.

$1[     ]Nije odobren.

Ime evaluatora:

Datum:

Mjesto:

Potpis:

                 


[1]Podatak sa kojim raspolaže PIU 

 

Podjelite ovu vijest: